Onze opgaven

We zetten ons in voor klimaatadaptatie, natuur, biodiversiteit, verduurzaming van de landbouw en duurzaam gastheerschap.

 

Onze visie

Samen met onze ondernemers en bewoners zorgen we voor een klimaatrobuust landschap, een krachtige natuur en nieuwe verdienmodellen.

lees meer

Onze opgaven

We zetten ons in voor klimaatadaptatie, natuur, biodiversiteit, verduurzaming van de landbouw en duurzaam gastheerschap.

lees meer

Onze partners

13 maatschappelijke en overheidsorganisaties werken samen aan duurzame ontwikkeling en bekendheid van het Vechtdal.

lees meer

Meer informatie

Het masterplan Ruimte voor de Vecht en andere documenten en rapporten zijn hier te vinden.

lees meer

Klimaat, waterveiligheid en energie

In het Vechtdal kiezen we voor een integrale aanpak waarbij het stedelijk en landelijk gebied onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Het aanpassen aan extreme weersomstandigheden grijpt in op de toekomstige inrichting van het landelijk gebied. Om de beschikbaarheid van water en de waterveiligheid te vergroten, zijn innovatieve oplossingen nodig en kunnen we het landelijk gebied benutten als leverancier van koelte en water voor het stedelijk gebied.

Natuur en biodiversiteit

In het Vechtdal behouden en versterken we een gezonde natuur voor mensen, dieren en planten. Een natuur met veel plant- en diersoorten (biodiversiteit). Een natuur die helpt bij (economische) ontwikkelingen. De huidige inzet op het gebied van natuur en biodiversiteit is vooral gericht op soort- en gebiedsbescherming. In natuurgebieden brengen we daarmee de achteruitgang van biodiversiteit tot stilstand. In agrarische gebieden neemt de biodiversiteit (akker- en weidevogels en insecten) nog steeds af. Daarnaast zijn vooral natte natuurterreinen kwetsbaar voor het veranderende klimaat.

Om de ambities in 2050 te bereiken, zorgen we dat de natuur in het Vechtdal tegen een stootje kan (robuust) en zichzelf kan herstellen (veerkrachtig). In de natuurgebieden zijn goede milieucondities nodig en moeten soorten zich tussen natuurgebieden kunnen bewegen. Zo kunnen we risico's spreiden en zorgen dat planten- en diersoorten zich kunnen herstellen. Natuur en biodiversiteit is daarom niet beperkt tot enkel de natuurgebieden, maar moeten integraal onderdeel zijn van alle activiteiten in het landelijk gebied.

Verduurzaming van de landbouw

Er zijn ingrijpende veranderingen nodig in het voedselsysteem, om de lange termijndoelen van het klimaat-, milieu- en natuurbeleid te kunnen halen en tevens rekening te houden met andere waarden, zoals volksgezondheid, cultuurhistorie, ambachtelijke producten en biodiversiteit. De opgave is dat agrariërs, als primaire productie, meer ruimte en mogelijkheden krijgen om bij te dragen aan wat de samenleving, de natuur, de bodem, het water en het ecosysteem vragen.

Creëren van een sociaal-economische impuls

In het Vechtdal willen we de beleefbaarheid van het landschap vergroten, zodat inwoners en toeristen meer in contact komen met de natuur en de omgeving. Dit draagt bij aan de gezondheid en vitaliteit van onze inwoners en geeft een impuls aan het recreatieve product. Het vergroten van de beleefbaarheid is in het Vechtdal altijd in balans zijn met de kwaliteiten van het landschap.

Bereikbaarheid is cruciaal voor welvaart en welzijn. In het Vechtdal vinden we de verbinding tussen stad en land essentieel. Er is toenemende vraag naar ruimte om te wonen, werken en leven. Als we dat in harmonie met de omgeving, natuur en ecologie willen doen, moeten we werken aan slimme oplossingen die zorgen voor een snelle en efficiënte doorstroom van het woonwerkverkeer. Multifunctioneel ruimtegebruik is daarbij noodzakelijk.

Meer weten over onze projecten?

Bekijk ze hier.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief