Projectupdate Vechtrijk Gramsbergen

Projectupdate Vechtrijk Gramsbergen

Op maandag 6 september is, door gemeente Hardenberg en waterschap Vechtstromen, een inloopbijeenkomst voor Vechtrijk Gramsbergen gehouden in de Binder in Gramsbergen. We kunnen terugkijken op een goed bezochte bijeenkomst.  Zo’n 100 mensen toonden belangstelling voor de plannen van Stadsfront en Uiterwaard die ter plekke bekeken konden worden. Medewerkers van Vechtstromen en gemeente Hardenberg lichtten de plannen toe en konden vragen beantwoorden.

Planning

De inzage termijn van de ontwerpplannen en -vergunningen, zoals bestemmingsplan, projectplan Waterwet, omgevingsvergunning en ontheffing natuurbeschermingswet, is nu voorbij. Er is een aantal zienswijzen ingediend. Die zijn behandeld en er is een zienswijzennota opgesteld. Met alle indieners is over de zienswijze en de reactie gesproken.

In januari 2023 worden de plannen vastgesteld door het dagelijks bestuur van Vechtstromen en de gemeenteraad van de gemeente Hardenberg.

Daarnaast worden door gemeente en provincie nog diverse vergunningen verstrekt. Tegen de besluiten kan nog in hoger beroep worden gegaan, als deze termijn is verstreken zijn de vergunningen onherroepelijk en kan de uitvoering starten.

De aanbestedingsprocedure voor de uitvoering is inmiddels opgestart. Dit is een nationaal openbare procedure. Door middel van een voorselectie hebben we inmiddels vijf aannemers geselecteerd waarmee we de verdere procedure ingaan. Deze aannemers moeten onder andere een plan van aanpak schrijven, dit wordt beoordeeld door een commissie. De beoordeling in combinatie met de inschrijfprijs bepaalt aan welke aannemer het werk wordt gegund. Zodra de aannemer bekend is die het werk gaat uitvoeren, maken we dat bekend via de website. Gemeente en waterschap zoeken gezamenlijk naar één aannemer die zowel het werk in het Stadsfront als het werk in de uiterwaard gaat realiseren.

Verplaatsen van kabels en leidingen

In het gebied waar de nieuwe nevengeul en inlaatconstructie komen, liggen kabels en leidingen die verplaatst moeten worden. Vitens(drinkwaterbedrijf), KPN, Eurofiber en Enexis zijn hier momenteel mee bezig. De kabels en leidingen worden in een gezamenlijke opdracht verlegd en dieper onder de grond geboord door aannemer Visser & Smit Hanab, zodat wij straks geen kabels en leidingen tegenkomen tijdens onze werkzaamheden.

Ook in het stadsfront ligt een persleiding die verlegd moet worden, dat gaan we komend voorjaar doen bij start van de uitvoering van stadsfront.

Tags
Delen

Comments are closed.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief